6th Armonia Cup, Thesszaloniki (GRE)

Dokumentumok